fbpx
Nanostone
Ring

Ring gärna på telefon

Öppet idag 8:00-17:30

Köpevillkor

​Huvudkontor

Nanostone AB
Org.nr: 559350-2064
Lastvägen 16
231 62 Trelleborg

Öppettider: Måndag till fredag, 8:00-17:00

Köpevillkor för Nanostones tjänster

NANOSTONE AB
Org.nr: 559350-2064
Lastvägen 16
231 62 Trelleborg
Sverige
(”Nanostone”)

2.1 Dessa köpevillkor (”Villkoren”) gäller för, och utgör en integrerad del av, alla avtal som rör Nanostones tillhandahållande av produkter och tjänster till mottagaren
(”Kunden”).

2.2 Köpevillkoren gäller i samma utsträckning för både konsumenter och näringsidkare, om inte annat uttryckligen anges i köpevillkoren.

2.3 Nanostone kan när som helst göra ändringar i köpevillkoren utan att meddela om det. Om Nanostone ändrar sina köpevillkor är det de köpevillkor som gällde vid
tidpunkten för avtalets ingående som tillämpas.

3.1 Alla offerter från Nanostone är giltiga i 14 dagar, om inte annat uttryckligen framgår i offerten eller annan information.


3.2 När kunden har godkänt Nanostones offert, antingen digitalt via epost eller per
telefon, har Nanostone och kunden ingått ett avtal. Avtalet grundar sig i Nanostones of-fert, dessa köpevillkor och Nanostones produktbeskrivning för tjänsten/tjänsterna (”Produktbeskrivning”) som framgår i offerten (övergripande kallat för ”Avtalet”).


3.3 Efter avtalets ingående kan kunden säga upp avtalet när det behagar kunden, med
undantag för gräsvård och underhåll. Om inte annat uttryckligen anges i dessa
köpevillkor.

3.4 Vid avvikelse mellan avtalshandlingarna ska följande prioriteringsordning gälla:


(i) Orderbekräftelsen

(ii) Produktbeskrivningen

(iii) Köpevillkoren

4.1 Nanostone säljer och tillhandahåller de tjänster och varor (”Tjänsterna”) som anges på www.nanostone.se (”Webbplatsen”).

4.2 Tjänsternas beskrivningar, egenskaper, typer, kvalitet och kvantitet finns angivna i produktbeskrivningen.

4.3 Nanostone kan använda underleverantörer för utförande av sina tjänster.

5.1 Utförandedatum/ leveransdatum kommer att fastställas i samråd med säljaren.
Utförandedatum kan påverkas av bland annat väderförhållandena.

5.2 Nanostone garanterar inte att de avtalade tjänsterna kan utföras vid det planerade
datumet.

5.3 Nanostone har rätt att skjuta upp det förväntade utförandedatumet, utan att bryta mot avtalet, i följande fall:

(i) När Nanostone inte kan tillhandahålla de avtalade tjänsterna på grund av
omständigheter utanför Nanostones kontroll, inklusive men inte begränsat till sjukdom, nederbörd, låg temperatur, starka vindar eller andra
väderförhållanden som förhindrar eller försvårar arbetet.

6.1 Kunden ansvarar för följande:


(i) Förbereda och göra i ordning ytan där de avtalade tjänsterna ska utföras, i
enlighet med produktbeskrivningen.

(ii) Vid tidpunkten för utförandet av tjänsten förväntas kunden vara tillgänglig på platsen där tjänsten ska utföras eller via telefon, om så krävs.

6.2 Om kunden inte uppfyller punkt 6.1 måste kunden betala en bomkörningsavgift på 1000SEK.

6.3 Om Nanostone inte kan leverera de avtalade tjänsterna till kunden på grund av
kundens nuvarande omständigheter, har Nanostone rätten att tillfälligt avbryta
tillhandahållandet av de avtalade tjänsterna utan att detta innebär ett avtalsbrott.

6.4 Innan leveransdatumet måste kunden meddela Nanostone om eventuella
omständigheter som kan hindra eller försvåra leveransen av de avtalade tjänsterna.

7.1 För att de avtalade tjänsterna ska utföras måste kunden betala Nanostone det pris som anges i orderbekräftelsen (”Köpeskillingen”).

7.2 Köpeskillingen är i SEK och inkluderar moms och skatter, om inte annat anges.

7.3 Utöver köpeskillingen ska en administrationsavgift på 49 kr (inkl. moms) betalas.

7.4 Köpeskillingen täcker endast utförandet av de avtalade tjänsterna, om inte annat
uttryckligen framgår i orderbekräftelsen.

7.5 Köpeskillingen och administrationsavgiften faktureras efter att de avtalade tjänsterna har utförts och ska betalas enligt betalningsvillkoren på fakturan.

8.1 Nanostone kan reglera priset på abonnemangsavtal en gång om året. Om priset
regleras skickas en ny orderbekräftelse ut till befintliga abonnemangskunder.

9.1 Resultaten av våra tjänster kräver även aktiv medverkan från kunden. Det är därför Nanostone inte kan hållas ansvarigt för eller garantera att tjänsterna kommer att resultera i de önskade resultaten.

9.2 Nanostone frånsäger sig allt ansvar för indirekta förluster, förlust av tillgångar samt följd-skador, inklusive men inte begränsat till, operativa förluster, förlorad vinst, förlorade intäkter och ränteförluster.

9.3 Nanostones ansvar kan under inga omständigheter överstiga köpeskillingen.

10.1 Kunden ska ersätta Nanostone för eventuell förlust och skada som orsakats Nanostone till följd av kundens brott mot avtalet och/eller till följd av kundens rådande förhållanden.

11.1 Konsumenter har ångerrätt enligt gällande lagstiftning.

11.2 Ångerrätten gäller inte i följande fall:

(i) Avtal om särskilt brådskande reparations- eller underhållsarbeten hos
konsumenten som konsumenten uttryckligen har begärt, till exempel
bekämpning av fukt i källaren, som snabbt kan bli värre.

(ii) I de situationer där tjänster köps och utförandet av tjänsten har påbörjats med konsumentens uttryckliga medgivande, upphör ångerrätten när tjänsten är full-ständigt utförd.

11.3 Vid köp av tjänster som inte omfattas av punkt 11.2 har konsumenten 14 dagars ånger-rätt. Ångerrätten för beställda tjänster börjar den dag då avtalet ingås och för varor den dag då varorna tas emot.

11.4 Vid utövande av ångerrätten för beställda tjänster ska konsumenten betala för den del av tjänsten som redan tillhandahållits.

11.5 Vid utövandet av ångerrätten måste konsumenten meddela Nanostone inom ångerfris-ten under punkt 11.3, antingen via ett mejl till info@nanostone.se eller post till Nanostone AB.

11.6 Konsumenten kan inte utöva sin ångerrätt genom att helt enkelt bara vägra att ta emot tjänsten utan att samtidigt meddela Nanostone i enlighet med punkt 11.4.

11.7 Konsumenten måste skicka tillbaka alla varor som mottagits till Nanostone, utan
onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att konsumenten har meddelat sin önskan att häva köpet. Om eventuella varor inte returneras så upphör ångerrätten.

11.8 Konsumenten bär själv kostnaderna för retur av eventuella varor. Konsumenten bär ris-ken för varorna till dess att Nanostone har mottagit dem.

11.9 Konsumenten är ansvarig för eventuellt minskat värde på de returnerade varorna till följd av annan hantering av varorna än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

11.10 Vid utövandet av ångerrätten har konsumenten rätt till återbetalning av
köpeskillingen.

11.11 Nanostone kommer att göra en återbetalning utan onödigt dröjsmål och senast 14
dagar efter mottagandet av konsumentens meddelande om utövande av ångerrätten.

12.1 Utöver konsumentens ångerrätt enligt punkt 11 har kunden följande möjligheter att säga upp avtalet:

(i) Inom 13 dagar från avtalets ingående: Kunden kan säga upp avtalet mot betalning av en avgift på 650 kr samt betalning av kostnader i samband med retur av eventuella beställda varor, däribland sand.

(ii) Senare än 13 dagar efter avtalets ingående och mer än 3 dagar före tidpunkten för leverans: Kunden kan säga upp avtalet mot betalning av en avgift på 1 200 kr samt betalning av kostnader i samband med retur av eventuella beställda varor, däribland sand.

(iii) Vid avbokning av din årliga servicebehandling kan du avboka utan avgift från år till år, så länge du avbokar före den 31 december föregående år. Efter den 31 december påbörjar vi planering av alla rutter, däribland din rutt. Det är ett stort administrativt arbete och därför har vi en avbokningsavgift på 595 kr för avbokning efter den 31 december föregående år.

13.1 Lagens regler om brister tillämpas i avtalet. Vid konflikt mellan lagens regler och dessa köpevillkor är det köpevillkoren som gäller.

13.2 Underlåtenhet att följa reklamationsfrister resulterar i att kunden förlorar sin reklamationsrätt.

13.3 Vid reklamation ska bristen beskrivas och dokumenteras. Nanostone kan avvisa en reklamation om kunden – trots förfrågningar – inte tillhandahåller den information som är nödvändig för att kunna behandla reklamationen.

13.4 I händelse av brister i levererade tjänster har Nanostone tre försök på sig att avhjälpa bristen inom en rimlig period, under den tiden kan kunden inte tillgripa andra åtgärder till följd av bristen.

14.1 En part ska inte hållas ansvarig gentemot den andra parten för brott mot avtalet i den mån ansvaret kan hänföras till omständigheter utanför partens kontroll och som parten inte kunde undvika eller övervinna, inklusive men inte begränsat till: pandemier och andra hälso- och sociala kriser, strejker och lockouts, lagstiftnings- eller förvaltningsåtgärder, naturkatastrofer, naturhändelser, väderförhållanden, krig, terrorbrott eller hacker-attacker.

15.1 Nanostone samlar endast in, lagrar och behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet av de överenskomna tjänsterna, det är i första hand uppgifter som namn, adress och kontaktuppgifter.

15.2 Kunden samtycker till att Nanostone i samband med tillhandahållandet av de överenskomna tjänsterna behandlar personuppgifter om kunden.

15.3 Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke. Om kunden återkallar sitt samtycke och Nanostone inte kan tillhandahålla de överenskomna tjänsterna, kan Nanostone säga upp avtalet och kräva full betalning av köpeskillingen.

16.1 Nanostone kan, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, framföra
erbjudanden till kunden via post, telefon, SMS eller mejl. Det kan hända att telefonsamtal spelas in i syfte att förbättra servicekvaliteten, men bara när det är i
enlighet med gällande lagstiftning.

16.2 Nanostone har rätt att använda företagskundens namn och logotyp som referens i sin marknadsföring och sitt marknadsföringsmaterial när detta sker utan förpliktelser för företagskunden.

17.1 Nanostone får enligt avtalet överlåta sina skyldigheter och rättigheter till tredje part förutsatt att överlåtelsen sker i samband med en affärsöverlåtelse, fusion, delning, omstrukturering eller liknande av Nanostone.

18.1 Om en eller flera bestämmelser i avtalet bedöms vara ogiltiga, ogenomförbara eller icke bindande, ska parterna förbli bundna av alla andra bestämmelser. I sådana fall ska en er-sättningsbestämmelse med liknande verkan som den ogiltiga eller icke
bindande bestämmelsen godtas.

18.2 Varje ändring eller tillägg till avtalet förutsätter skriftlig och enhällig överenskommelse mellan parterna, se punkt 2.3.

19.1 Konsumenter som vill reklamera ett köp ska kontakta Nanostones kundtjänst på info@nanostone.se eller ringa 040-643 54 00.

19.2 Konsumenter som inte är eniga om Nanostones hantering av ärendet kan anmäla till Konsumentverket.

19.3 Om du som konsument har hemvist i ett annat EU-land än Sverige kan klagomålet skickas till EU-kommissionens onlineportal för klagomål. Se följande länk: http://ec.europa.eu/odr

20.1 Eventuella tvister som rör avtalet ska avgöras av tingsrätt enligt svensk lagstiftning.

Produktbeskrivningar och specifika bestämmelser

Uppmätning

Nanostone gör uppmätning via satellitfoto och markerar efter bästa förmåga området i fråga. Det är viktigt att du ser över det markerade området och kontrollerar att vi fått med allt. Om det finns fler områden som inte är uppmärkta och som hänger samman med den uppmärkta ytan så rengörs och faktureras dessa utifrån angivet kvadratmeterpris.

Om det rör sig om många fler kvadratmeter (+30 %) än vad som först antogs i orderbekräftelsen så kontaktar våra servicetekniker dig och informerar om det. Försök därför finnas tillgänglig på telefon om du inte är hemma när arbetet utförs.

Datum och tid

Hos Nanostone får du alltid ett datum för din stentvätt så du vet vilken dag vi planerar att utföra tjänsten. Eftersom våra uppdrag är väldigt varierande kan det vara svårt att ge en exakt tid. I stället för en exakt tidpunkt kommer du att få ett estimat på när på dagen vår specialtekniker kommer att vara hos dig. Tiderna anges oftast som:

 • Morgon
 • Förmiddag
 • Lunch
 • Eftermiddag

Vår servicetekniker håller dig informerad om sin ankomst. Vid morgontid, till exempel kl. 07:00, kommer vi på den avtalade tiden. Om dåligt väder hindrar utförandet av uppdraget på den avtalade dagen, kommer vi att informera dig och hitta ett nytt datum.

Vad du behöver säkerställa
 1. Att vi får tillgång till ytan.
 2. Det ska gå att parkera nära egendomen och vattenförsörjningen (max. 50 meter).
 3. Att det finns tillgång till vatten antingen utomhus eller inifrån huset. (Vi har egen utrustning för anslutning till kranar inomhus.)
 4. Kontrollera gärna att ditt vattentryck inte är dåligt. Om vattentrycket är dåligt måste detta meddelas till Nanostone före rengöringen.
 5. Området ska vara fritt från krukor, trädgårdsmöbler och liknande. De ska placeras minst 10 meter bort från terrassen.
 6. Området ska vara fritt från stora mängder ogräs och gräskanterna ska vara klippta. Mossa/ogräs längs fogarna behöver du inte ta bort – det gör vi.
Garanti / Servicebehandling av stenplattor

Nanostone erbjuder upp till 15 års skydd mot stenpest och lav på stenplattor. För att garantin ska gälla krävs ett årligt underhållsavtal, även kallat garantiavtal. Underhåll utförs en gång om året på våren eller hösten.

Om dina plattor mot all förmodan skulle drabbas av lav/stenpest efter utfört underhåll samma år så kommer Nanostone och gör en extra servicebehandling eller rengöring på det drabbade området, så att stenpesten försvinner igen. Det här är en bedömningsfråga och något som våra servicetekniker beslutar om på plats.

Du kan läsa mer om vårt garantiavtal här.

Särskilda bestämmelser, ersättningsansvar och invändningar

Avbeställning sker skriftligt till info@nanostone.se

  1. Invändningar mot resultatet/arbetet: Om det finns några invändningar mot resultatet/arbetet ska dessa lämnas senast 48 timmar efter avslutat arbete.

  2. Arbetsområdet ska vara fritt: Om du inte har valt det som en del av ditt paket så är det du själv som bär ansvaret för att flytta undan krukor och annat till behörigt avstånd från området där arbetet ska utföras. Vi rekommenderar alltid ett säkerhetsavstånd på 10 meter. Vid otillgängligt eller oordnat arbetsområde debiteras en avgift på 500 kr per påbörjad timme avröjning.

  3. Läckande kran och slangar: Om du saknar utomhusvattenanslutning kan vi hämta vatten inifrån huset, t.ex. från köket, källaren eller duschen. Notera att gamla packningar kan börja läcka över tid, och det kan vara svårt att upptäcka direkt, särskilt vid minimalt läckage. Om kranen visar tecken på läckage när vi är på plats, informerar vi dig så att du kan åtgärda det och rekommenderar att du ställer ut ett droppkar för att undvika eventuell skada. Om vi behöver dra slangar genom huset är det kundens ansvar att vara hemma och eventuellt täcka golvet med exempelvis flyttfiltar ifall golvet är extra känsligt. Observera att vi inte tar ansvar för eventuella problem med din kran efter avslutat arbete. En välfungerande och ny vattenkran påverkas normalt inte negativt av att vi ansluter en vattenslang. Vi har dock stött på äldre kranar där tätningen brister eller där murverket är föråldrat och inte klarar av belastningen. I sådana fall ligger ansvaret hos kunden att upprätthålla kranens skick genom regelbundet underhåll och reparation.

  4. Stenplattor som glidit isär: Med tiden är det oundvikligt att stenplattor glider isär, påverkat av faktorer som kraftiga regnoväder, rötter i jorden eller fordon. Rengöringen avlägsnar de flesta växter mellan fogarna, vilket gör bredare fogar mer synliga och avslöjar eventuell förskjutning av stenplattorna. Nanostone AB ansvarar inte för stenplattor som glider isär och påverkas av dessa naturliga förändringar.

  5. Stopp i dränering/brunnar: Under rengöringsprocessen avlägsnas ogräs och mossa från fogarna. En del av det sopas bort och kasseras. Eftersom rengöringen involverar vatten är det möjligt att en del av det avlägsnade materialet hamnar i en brunn. Normalt sett är detta inte ett problem, men om din dränering eller brunn har benägenhet att täppas igen är det viktigt att du informerar oss om detta innan arbetet påbörjas.

  6. Stenplattornas skick efter rengöring: Precis som trä kan bli murket och mjukare med tiden, kan stenplattor också öka i porositet. En vanlig mekanisk rengöring bör inte skada eller orsaka stora sprickor i en intakt stenplatta. Efter rengöringen framträder dock den porösa mineralytan tydligare då porerna inte längre är täppta av smuts. Observera att vissa plattor kanske redan är frostsprängda eller visar tecken på försämring, vilket kan bli mer synligt efter rengöring.

  7. Färgskillnad: Plattor som skyddas under tak, som under en carport, påverkas mindre av surt regn och slitage jämfört med de som är utsatta för väderpåverkan. Det resulterar i att de bevarar den fina och släta ytan från produktionen under längre tid än de som inte är skyddade. Plattor utanför takskydd har vanligtvis en grövre och mer sliten yta. Vissa plattor kan ha en något mörkare ton från produktionen, vilket blir mer synligt efter rengöring och är en naturlig egenskap hos stenplattan som inte går att tvätta bort.Granitens färg kan i vissa fall förändras något efter impregnering.Under tak, som carportar, kan plattorna framstå som mörkare eftersom de inte bleks av solen. Dessutom kan det under carportar finnas mörka spår orsakade av asfalt och gummi från däcken på bilen.

  8. Kalkavlagringar: Helt nya stenplattor innehåller vanligtvis kalk i betongen, och detta kan stiga till ytan och sköljas bort av regn. Kalkavlagringar kan dock förekomma på ytor under tak som inte tidigare utsatts för vatten. Dessa avlagringar kan enkelt avlägsnas genom att sopa ut sand.Vi är väl medvetna om detta fenomen, och den mest effektiva lösningen är att fylla fogarna med sand eller grus. Detta ger inte bara ett enhetligt utseende utan eliminerar även kalkavlagringarna.

  9. Svart staket och svartmålad fasad: Efter rengöring sköljer vi av ytan. Trots våra ansträngningar kan det finnas kvar lite smuts och sand, men detta tenderar att sköljas bort naturligt av regn inom några dagar. När ytan har torkat efter rengöringen blir kvarvarande smuts tydlig mot den svarta bakgrunden. Vi strävar efter att avlägsna all smuts vid sköljningen, men eftersom sanden eller smutsen kan mörkna är det ibland svårt att visuellt upptäcka eventuella områden som har missats. Därför kan det finnas kvar smuts som kommer att sköljas bort med hjälp av regn.

  10. Fasad: Efter impregnering av plattorna rekommenderar Nanostone att man fyller fogarna med sand, gärna ogräshämmande sand som stelnar något, vilket gör det svårare för växter att gro. Om du gör det själv rekommenderar vi alltså samma sand som Nanostone använder. Om du har önskemål på annan sand så ber vi dig informera oss om det innan vi kommer ut med sand.

  11. Val av fogsand: Efter impregnering av plattorna rekommenderar Nanostone att fogarna fylls med sand, gärna ogräshämmande sand som stelnar något, vilket gör det svårare för växter att gro. Om du gör det själv rekommenderar vi den sand som Nanostone använder. Om du önskar en annan fogsand ber vi dig informera oss om det innan vi kommer ut med sand.

  12. Instängande vatten/vattenskador: Nanostone fråntar sig ansvar för vattenintrång under behandlingen. För att undvika detta, se till att inga otätheter finns runt fönster och andra delar av fasaden. Vid rengöring av stenplattor eller träterrasser, se till att inget vattenkänsligt förvaras i skjul eller källare, ifall vatten tränger in under dörren. Om du har kameraövervakningsutrustning eller något annat på området som kan ta skada av vatten, så är det viktigt att du täcker över detta. Om det tål vatten så passar vi naturligtvis på att tvätta av allt med lågt tryck.Nanostone täcker skador på utrustning, då det är en del av vår behandling att rengöra med vatten och skölja rent allt efter avslutat arbete.

  13. Natursten: Vi har erfarenhet av att vita plattor, särskilt natursten, är känsliga för smutsintrång. Ytan kan rengöras och behandlas, men vi kan inte garantera att smuts inte tränger ner i plattan igen. För att förbättra situationen rekommenderar vi en algbehandling och att avvakta resultatet. Algbehandlingen är oftast effektiv, men vi kan inte ge någon garanti för natursten.

  14. Nanostone avlägsnar mossa, stenpest och gröna alger, men inte:

   • Gräs mellan fogarna – vi tar bort det mesta, men kan inte garantera fullständig avlägsnande efter rengöringen.

   • Svart lav – eftersom den sätter sig i plattans porer ger vi ingen garanti, men vår algbehandling tränger djupt och bryter ner svart lav. Oftast försvinner svart lav efter 6–8 månader beroende på angreppets omfattning.

   • Däckspår från bilen på uppfarten – ibland syns däckspår på uppfarter (speciellt under tak). Dessa orsakas av varma däck och asfalt från vägen. För att avlägsna dem krävs en specifik kemisk behandling som måste verka och sedan sköljas bort med varmt vatten. Om spåren har trängt djupt ner i plattorna kan de ha orsakat missfärgning till en grad där de behöver bytas ut.

  15. Pool: Vid poolområden avvaktar vi med rengöring av närliggande ytor till sist för att minska smutsens påverkan på poolen. Kundens ansvar är att rengöra poolen från bottenbeläggning av smuts.För områden med skvalpränna eller liknande runt poolen bör rengöring ske stegvis för att inte överbelasta maskinens filter. Nanostone frånsäger sig ansvar för skador på eller byte av filter, samt andra underhållsbehov efter rengöring nära poolområden.

  16. Betalning: Kunden får en faktura på e-post eller med post efter det att tjänsten är utförd. Efter mottagande av faktura har kunden 14 dagar på sig att betala. En faktureringsavgift på 49 kr tillkommer för att täcka administrativa kostnader.

  17. Bomkörningsavgift: För att täcka de merkostnader som uppstår när Nanostone inte kan genomföra det planerade arbetet på grund av omständigheter som Nanostone inte kan kontrollera, förutom väderrelaterade faktorer, kommer en bomkörningsavgift att tas ut. Denna avgift uppgår till 1.000:- inkl. moms och kommer att faktureras till kunden.
Uppmätning

Nanostone gör uppmätning via satellitfoto och markerar efter bästa förmåga området i fråga. Det är viktigt att du ser över det markerade området och kontrollerar att vi fått med allt. Om det finns fler områden som inte är uppmärkta och som hänger samman med den uppmärkta ytan så rengörs och faktureras dessa utifrån angivet kvadratmeterpris.

Om det rör sig om många fler kvadratmeter (+30 %) än vad som först antogs i orderbekräftelsen så kontaktar våra servicetekniker dig och informerar om det. Försök därför finnas tillgänglig på telefon om du inte är hemma när arbetet utförs.

Datum och tid

Hos Nanostone får du alltid ett datum för din altantvätt så du vet vilken dag vi planerar att utföra tjänsten. Eftersom våra uppdrag är väldigt varierande kan det vara svårt att ge en exakt tid. I stället för en exakt tid kommer du att få ett estimat på när på dagen vår specialtekniker kommer att vara hos dig. Tiderna anges oftast som:

 • Morgon
 • Förmiddag
 • Lunch
 • Eftermiddag

Vår servicetekniker håller dig informerad om sin ankomst. Vid morgontid, till exempel kl. 07:00, kommer vi på den avtalade tiden. Om dåligt väder hindrar utförandet av uppdraget på den avtalade dagen, kommer vi att informera dig och hitta ett nytt datum.

Vad du behöver säkerställa

Innan vi anländer på den avtalade dagen, är det några viktiga punkter att vara medveten om. Vänligen se till att:

 1. Att vi får tillgång till ytan.
 2. Det ska gå att parkera nära trädäcket och vattenförsörjningen (max. 50 meter).
 3. Att det finns tillgång till vatten antingen utomhus eller inifrån huset. (Vi har egen utrustning för anslutning till kranar inomhus.)
 4. Kontrollera gärna att ditt vattentryck inte är dåligt. Om vattentrycket är dåligt måste detta meddelas till Nanostone före rengöringen.
 5. Området ska vara fritt från krukor, trädgårdsmöbler och liknande. De ska placeras minst 10 meter bort från terrassen.
Särskilda bestämmelser, ersättningsansvar och invändningar

Avbeställning sker skriftligt till info@nanostone.se

  1. Invändningar mot resultatet/arbetet: Om det finns några invändningar mot resultatet/arbetet ska dessa lämnas senast 48 timmar efter avslutat arbete.

  2. Arbetsområdet ska vara fritt: Om du inte har valt det som en del av ditt paket så är det du själv som bär ansvaret för att flytta undan krukor och annat till behörigt avstånd från området där arbetet ska utföras. Vi rekommenderar alltid ett säkerhetsavstånd på 10 meter. Vid otillgängligt eller oordnat arbetsområde debiteras en avgift på 500 kr per påbörjad timme avröjning.

  3. Läckande kran och slangar: Om du saknar utomhusvattenanslutning kan vi hämta vatten inifrån huset, t.ex. från köket, källaren eller duschen. Notera att gamla packningar kan börja läcka över tid, och det kan vara svårt att upptäcka direkt, särskilt vid minimalt läckage. Om kranen visar tecken på läckage när vi är på plats, informerar vi dig så att du kan åtgärda det och rekommenderar att du ställer ut ett droppkar för att undvika eventuell skada.Om vi behöver dra slangar genom huset är det kundens ansvar att vara hemma och eventuellt täcka golvet med exempelvis flyttfiltar ifall golvet är extra känsligt.

   Observera att vi inte tar ansvar för eventuella problem med din kran efter avslutat arbete. En välfungerande och ny vattenkran påverkas normalt inte negativt av att vi ansluter en vattenslang. Vi har dock stött på äldre kranar där tätningen brister eller där murverket är föråldrat och inte klarar av belastningen. I sådana fall ligger ansvaret hos kunden att upprätthålla kranens skick genom regelbundet underhåll och reparation.

  4. Träterrassen efter rengöring: Vänligen notera att rengöring inte går att jämföra med att slipa terrassen. Rengöring fokuserar på att avlägsna smuts och ytan av träet, medan slipning går djupare och kan påverka träets struktur på ett mer omfattande sätt. Eftersom rengöringen endast behandlar den yttre delen av träet kan vi inte garantera att terrassen kommer att ha en helt enhetlig yta efter rengöringen.

  5. Träets utseende/färgskillnad: Olika träslag utvecklar med tiden olika karaktärer, och eftersom trä är ett levande material blir det över tid mer mulet och mjukt. Förändringar i färg på träets yta är vanliga, och det är svårt att exakt fastställa hur djupt färgen har trängt in i träet. Detta beror på terrassens exponering för sol och regn. Skillnader i yta och färg mellan trä under tak och utsatt för väder och vind är vanliga.Vi kan inte garantera att rengöring återställer träets ursprungliga färg, särskilt om träet har utvecklat en mörk, grå eller vit yta. Om önskan är att återfå träets ursprungliga färg kan det vara nödvändigt att genomföra en slipning. Detta är en åtgärd som Nanostone AB inte kompenserar för. Det är svårt att förutse situationen i förväg, särskilt när det gäller det som kan finnas under lagret av alger och smuts.

  6. Olja och underhåll: Träet absorberar den applicerade oljan, och mängden som krävs varierar beroende på tidigare oljningar och träets nuvarande absorptionskapacitet. Vid en inspektion kan vi endast utvärdera ytan och dess utseende. Vi kan inte se det som ligger under den mörka ytan av alger och smuts, vilket gör det svårt att göra en fullständig bedömning av träets tillstånd.

  7. Träet reser sig: En rengöring av terrassen kan få träet att resa sig, men när det gäller hårt och välbevarat trä så är det en ytterst marginell resning. Grad av resning varierar beroende på träslag (hårt eller mjukt trä) samt träets ålder och skick.

   Vi erbjuder en kostnadsfri provtvätt av en kvadratmeter, innan vi genomför rengöringen på hela ytan. På så sätt kan du som kund se hur vi förväntar oss att resultatet blir. Men det finns många variabler som påverkar det slutliga resultatet. Oljning kan ha utförts ojämnt, och vissa områden på terrassen kanske är skyddade under tak eller bakom glas, medan andra områden är helt exponerade för sol och regn. Vanligtvis stämmer det överens med det som syns i provrengöringen, men resultatet kan variera mellan olika delar av terrassen.

  8. Betalning: Kunden får en faktura på e-post eller med post efter det att tjänsten är utförd. Efter mottagande av faktura har kunden 14 dagar på sig att betala. En faktureringsavgift på 49 kr tillkommer för att täcka administrativa kostnader.

  9. Bomkörningsavgift: För att täcka de merkostnader som uppstår när Nanostone inte kan genomföra det planerade arbetet på grund av omständigheter som Nanostone inte kan kontrollera, förutom väderrelaterade faktorer, kommer en bomkörningsavgift att tas ut. Denna avgift uppgår till 1.000:- inkl. moms och kommer att faktureras till kunden.

  10. ROT- och RUT avdrag: Om inte Skatteverket medger hel eller delvis utbetalning av ROT/RUT-avdrag på grund av kund, äger vi rätt att begära återstående del av fakturabeloppet. Observera att Nanostone inte kan förutsäga om en kund har tillräckliga medel för att täcka kostnaderna för tjänsten innan en ROT/RUT-ansökan görs.

   Om du bor i en bostadsrätt så har du ej tillgång till ROT-avdraget för utomhusarbete.

Uppmätning

Nanostone tillämpar ett fast pris baserat på satellitfoton. Ditt specifika område markeras på bilderna och avser det område för vilket priset gäller. Vid eventuell ökning eller minskning av området uppmanas du att kontakta vår kundservice för att få priset justerat. 

Om det uppmätta området överensstämmer med det angivna antalet kvadratmeter i orderbekräftelsen kommer greenkeepern att påbörja arbetet på den avtalade besöksdagen.

Datum och tid

Hos Nanostone får du alltid ett sms och mejl en vecka före, samt dagen före vårt besök. På morgonen får du även en länk där du kan följa bilen och operatören i realtid. Om vädret skulle vara så dåligt att vi inte kan utföra jobbet på avtalad dag kommer vi så snart som möjligt att informera dig om detta och hitta ett nytt datum.

Vad du behöver säkerställa

Innan vi anländer på den avtalade dagen, är det några viktiga punkter att vara medveten om. Vänligen se till att:

 1. Att vi får tillgång till ytan.
 2. Det ska gå att parkera nära egendomen och vattenförsörjningen (max. 50 meter).
 3. Gräsmattan (och 1 meter utanför kanten) ska vara fri från diverse föremål.
 4. Efteråt är det viktigt att du själv ser till att få bort eventuellt överskottsgödsel som kan ha råkat hamna på dina stenplattor eller din träterrass. Vi blåser alltid rent stenplattor och träterrasser från överskottsprodukt, men då vi pratar om lätta ämnen kan de lätt blåsa tillbaka. Det är därför kundens ansvar att få bort eventuell överskottsprodukt efter vårt besök – det blåser eller borstar du enkelt bort.
 
Resultatgaranti

När du väljer gräsvård från Nanostone kan du alltid lita på att du är i trygga händer. Vi strävar efter att ge dig den bästa möjliga upplevelsen före, under och efter ditt köp. Därför erbjuder vi en resultatgaranti för våra gräsvårdsbehandlingar.

Om du inte upplever en tydlig förbättring av din gräsmatta uppmanar vi dig att kontakta oss via e-post på info@nanostone.se. När vi har tagit emot din förfrågan kommer vi att hantera ärendet. Eftersom kvaliteten på vår gräsvård är av högsta standard, ber vi dig att skicka in dokumentation på din gräsmatta i form av bilder så att vi kan undersöka om det har uppstått några problem. Vid eventuella problem kompenserar vi dig med ny gräsvård utan extra kostnad.

Krav för att vi ska kunna ge garanti:

 1. Gräsmattan får inte ha varit utsatt för överbelastning i form av byggnader eller stora folkmängder eller liknande.
 2.  Det ska minst ha gått 1 månad från besöket till utvärderingen.
 3. Klipp- och bevattningsinstruktionerna ska ha följts av kunden.
Särskilda bestämmelser, ersättningsansvar och invändningar

Avbeställning sker skriftligt till info@nanostone.se

 1. Invändningar mot resultatet/arbetet: Om det finns några invändningar mot resultatet/arbetet ska dessa lämnas senast 48 timmar efter avslutat arbete.
 2. Storleken på kala fläckar får max motsvara 5 % av den totala gräsytan.
 3. För att säkerställa en frisk och välmående gräsmatta rekommenderar vi tre besök per år för skötsel av din gräsmatta. Varje besök faktureras separat.
 4. Reklamation förutsätter att klippvägledningen har följts. 

  Reklamationen kan skickas till info@nanostone.se

  Nanostone AB kan aldrig vara ansvarig för verksamhetsförlust, förlorad intäkt eller övriga indirekta förluster och skador av någon art.

  Vid ersättningskrav som avser Nanostone AB fullgörande eller bristande fullgörande av sina förpliktelser har kunden rätt till ersättning för direkta förluster.

  Nanostone AB ersättningsansvar är begränsat till det årliga pris som Kunden betalar för Nanostone AB tjänster.

  Det betonas särskilt att vi inte är ansvariga för skadedjursangrepp, väderförhållanden eller liknande. Vi understryker att det är viktigt att du själv ser till att ta bort eventuellt överskott av gödning som av misstag har hamnat på dina stenplattor eller din uteplats, eftersom det kan orsaka missfärgning. Vi ser alltid till att blåsa rent stenplattor och uteplatser för överblivna produkter, men eftersom det handlar om lätta produkter, kan de blåsa tillbaka in på stenplattor eller uteplatser vid kraftig vind. Om du är osäker kan du alltid kontakta oss för att få svar på frågor kring detta. Därför är det ditt eget ansvar att ta bort ev. överskottsprodukter efter vårt besök. Det kan sopas eller blåsas bort utan problem.

 5. Betalning: Kunden får en faktura på e-post eller med post efter det att tjänsten är utförd. Efter mottagande av faktura har kunden 14 dagar på sig att betala. En faktureringsavgift på 49 kr tillkommer för att täcka administrativa kostnader.

 6. Bomkörningsavgift: För att täcka de merkostnader som uppstår när Nanostone inte kan genomföra det planerade arbetet på grund av omständigheter som Nanostone inte kan kontrollera, förutom väderrelaterade faktorer, kommer en bomkörningsavgift att tas ut. Denna avgift uppgår till 1.000:- inkl. moms och kommer att faktureras till kunden.
 7. ROT- och RUT avdrag: Om inte Skatteverket medger hel eller delvis utbetalning av ROT/RUT-avdrag på grund av kund, äger vi rätt att begära återstående del av fakturabeloppet. Observera att Nanostone inte kan förutsäga om en kund har tillräckliga medel för att täcka kostnaderna för tjänsten innan en ROT/RUT-ansökan görs.

  Om du bor i en bostadsrätt så har du ej tillgång till ROT-avdraget för utomhusarbete.

Uppsägning

Om du vill säga upp tjänsten ska du skicka ett mejl till info@nanostone.se eller ringa kundtjänst på 040-643 54 00. Om du har ett besök inplanerat ska du säga upp tjänsten senast fyra veckor före besöket. Vid uppsägning med mindre än fyra veckor till kommande besök faktureras kunden en avgift på 595kr.

Uppmätning

Nanostone genomför en uppmätning av takets yta genom satellitfoto. Utöver att mäta takets yta samlar Nanostone även information om husets höjd för att säkerställa korrekt prissättning.

Datum och tid

Hos Nanostone får du alltid ett datum för din takbehandling så du vet vilken dag vi planerar att utföra tjänsten. Eftersom våra uppdrag är väldigt varierande kan det vara svårt att ge en exakt tid. I stället för en exakt tid kommer du att få ett estimat på när på dagen vår specialtekniker kommer att vara hos dig. Tiderna anges oftast som:

 • Morgon
 • Förmiddag
 • Lunch
 • Eftermiddag

Vår servicetekniker håller dig informerad om sin ankomst. Vid morgontid, till exempel kl. 07:00, kommer vi på den avtalade tiden. Om dåligt väder hindrar utförandet av uppdraget på den avtalade dagen, kommer vi att informera dig och hitta ett nytt datum.

Vad du behöver säkerställa

Innan vi anländer på den avtalade dagen, är det några viktiga punkter att vara medveten om. Vänligen se till att:

 1. Att det finns tillgång till vatten antingen utomhus eller inifrån huset. (Vi har egen utrustning för anslutning till kranar inomhus.
 2. Kontrollera gärna att ditt vattentryck inte är dåligt. Om vattentrycket är dåligt ska detta meddelas till Nanostone före behandlingen.
 3. Det ska gå att komma åt taket från båda sidor.
 4. Det ska gå att parkera nära egendomen (max. 50 meter).
 5. Området strax under hängrännan ska vara fritt från krukor, trädgårdsmöbler m.m. Alternativt att kunden har täckt över närliggande växter och buskar.
 6. Regnvattenstunnor ska vara frånkopplade från hängrännorna före behandlingen och får inte kopplas på igen förrän efter några dagar med mycket regn.
Särskilda bestämmelser, ersättningsansvar och invändningar

Avbeställning sker skriftligt till info@nanostone.se

 1. Invändningar mot resultatet/arbetet: Om det finns några invändningar mot resultatet/arbetet ska dessa lämnas senast 48 timmar efter avslutat arbete.

 2. Arbetsområdet ska vara fritt: Om du inte har valt det som en del av ditt paket så är det du själv som bär ansvaret för att flytta undan krukor och annat till behörigt avstånd från området där arbetet ska utföras. Vi rekommenderar alltid ett säkerhetsavstånd på 10 meter. Vid otillgängligt eller oordnat arbetsområde debiteras en avgift på 500 kr per påbörjad timme avröjning.

 3. Läckande kran och slangar: Om du saknar utomhusvattenanslutning kan vi hämta vatten inifrån huset, t.ex. från köket, källaren eller duschen. Notera att gamla packningar kan börja läcka över tid, och det kan vara svårt att upptäcka direkt, särskilt vid minimalt läckage. Om kranen visar tecken på läckage när vi är på plats, informerar vi dig så att du kan åtgärda det och rekommenderar att du ställer ut ett droppkar för att undvika eventuell skada. Om vi behöver dra slangar genom huset är det kundens ansvar att vara hemma och eventuellt täcka golvet med exempelvis flyttfiltar ifall golvet är extra känsligt.Observera att vi inte tar ansvar för eventuella problem med din kran efter avslutat arbete. En välfungerande och ny vattenkran påverkas normalt inte negativt av att vi ansluter en vattenslang. Vi har dock stött på äldre kranar där tätningen brister eller där murverket är föråldrat och inte klarar av belastningen. I sådana fall ligger ansvaret hos kunden att upprätthålla kranens skick genom regelbundet underhåll och reparation.

 4. Slutresultatet är synligt efter 9 månader men vid högre mossnivåer kan det krävas fler behandlingar för att uppnå önskat resultat. För varje återkommande behandling inom 12 månader erbjuder vi 50% rabatt på listpriset. När algerna är borttagna rekommenderar vi en förebyggande behandling 1 gång om året.

 5. Eventuella glaspartier kan bli smutsiga av behandlingen och kräva putsning efteråt. Normalt sett ligger ansvaret hos kunden för rengöring.

 6. Betalning: Kunden får en faktura på e-post eller med post efter det att tjänsten är utförd. Efter mottagande av faktura har kunden 14 dagar på sig att betala. En faktureringsavgift på 49 kr tillkommer för att täcka administrativa kostnader.

 7. Bomkörningsavgift: För att täcka de merkostnader som uppstår när Nanostone inte kan genomföra det planerade arbetet på grund av omständigheter som Nanostone inte kan kontrollera, förutom väderrelaterade faktorer, kommer en bomkörningsavgift att tas ut. Denna avgift uppgår till 1.000:- inkl. moms och kommer att faktureras till kunden.

 8. ROT- och RUT avdrag: Om inte Skatteverket medger hel eller delvis utbetalning av ROT/RUT-avdrag på grund av kund, äger vi rätt att begära återstående del av fakturabeloppet. Observera att Nanostone inte kan förutsäga om en kund har tillräckliga medel för att täcka kostnaderna för tjänsten innan en ROT/RUT-ansökan görs.Om du bor i en bostadsrätt så har du ej tillgång till ROT-avdraget för utomhusarbete.
Uppmätning

Nanostone genomför en uppmätning av hängrännornas löpmeter genom satellitfoto och överenskommelse med kunden. Utöver att mäta takets yta samlar Nanostone även information om husets höjd för att säkerställa korrekt prissättning.

Datum och tid

Hos Nanostone får du alltid ett datum för din valda tjänst så du vet vilken dag vi planerar att utföra tjänsten. Eftersom våra uppdrag är väldigt varierande kan det vara svårt att ge en exakt tid. I stället för en exakt tid kommer du att få ett estimat på när på dagen vår specialtekniker kommer att vara hos dig. Tiderna anges oftast som:

 • Morgon
 • Förmiddag
 • Lunch
 • Eftermiddag

Vår servicetekniker håller dig informerad om sin ankomst. Vid morgontid, till exempel kl. 07:00, kommer vi på den avtalade tiden. Om dåligt väder hindrar utförandet av uppdraget på den avtalade dagen, kommer vi att informera dig och hitta ett nytt datum.

Vad du behöver säkerställa

Innan vi anländer på den avtalade dagen, är det några viktiga punkter att vara medveten om. Vänligen se till att:

 1. Att vi får tillgång till ytan.

 2. Det ska gå att parkera nära egendomen och vattenförsörjningen (max. 50 meter).

 3. Att det finns tillgång till vatten antingen utomhus eller inifrån huset. (Vi har egen utrustning för anslutning till kranar inomhus.)

 4. Kontrollera gärna att ditt vattentryck inte är dåligt. Om vattentrycket är dåligt måste detta meddelas till Nanostone före rengöringen.

 5. Området ska vara fritt från krukor, trädgårdsmöbler och liknande. De ska placeras minst 10 meter bort från terrassen.

 6. Vid rensning av hängrännor används en specialdammsugare. Du behöver inte vara hemma under arbetets gång, men det är viktigt att det finns tillgång till strömförsörjning. Finns det ingen strömförsörjning utomhus måste vi ha tillgång till försörjning inomhus.

Särskilda bestämmelser, ersättningsansvar och invändningar

Avbeställning sker skriftligt till info@nanostone.se

 1. Invändningar mot resultatet/arbetet: Om det finns några invändningar mot resultatet/arbetet ska dessa lämnas senast 48 timmar efter avslutat arbete.

 2. Arbetsområdet ska vara fritt: Om du inte har valt det som en del av ditt paket så är det du själv som bär ansvaret för att flytta undan krukor och annat till behörigt avstånd från området där arbetet ska utföras. Vi rekommenderar alltid ett säkerhetsavstånd på 10 meter. Vid otillgängligt eller oordnat arbetsområde debiteras en avgift på 500 kr per påbörjad timme avröjning.

 3. Läckande kran och slangar: Om du saknar utomhusvattenanslutning kan vi hämta vatten inifrån huset, t.ex. från köket, källaren eller duschen. Notera att gamla packningar kan börja läcka över tid, och det kan vara svårt att upptäcka direkt, särskilt vid minimalt läckage. Om kranen visar tecken på läckage när vi är på plats, informerar vi dig så att du kan åtgärda det och rekommenderar att du ställer ut ett droppkar för att undvika eventuell skada. Om vi behöver dra slangar genom huset är det kundens ansvar att vara hemma och eventuellt täcka golvet med exempelvis flyttfiltar ifall golvet är extra känsligt.

  Observera att vi inte tar ansvar för eventuella problem med din kran efter avslutat arbete. En välfungerande och ny vattenkran påverkas normalt inte negativt av att vi ansluter en vattenslang. Vi har dock stött på äldre kranar där tätningen brister eller där murverket är föråldrat och inte klarar av belastningen. I sådana fall ligger ansvaret hos kunden att upprätthålla kranens skick genom regelbundet underhåll och reparation.

 4. Vid rotbildning, gräsvegetation, fågelbon, nät eller dolda rännor krävs extra resurser för att åtgärda problemet. Kostnaden för vegetation och rotbildning är 200 kr per löpmeter inklusive moms. Priset för fågelbon, nät och dolda rännor är 700 kr styck inklusive moms.

  I de fall då hängrännorna är helt eller delvis dolda kan vi inte garantera helt rena rännor. Det beror i så fall på att öppningarna är mycket smala och förhindrar vår utrustning från att komma tillräckligt långt ner i hängrännan.

 5. Betalning: Kunden får en faktura på e-post eller med post efter det att tjänsten är utförd. Efter mottagande av faktura har kunden 14 dagar på sig att betala. En faktureringsavgift på 49 kr tillkommer för att täcka administrativa kostnader.

 6. Bomkörningsavgift: För att täcka de merkostnader som uppstår när Nanostone inte kan genomföra det planerade arbetet på grund av omständigheter som Nanostone inte kan kontrollera, förutom väderrelaterade faktorer, kommer en bomkörningsavgift att tas ut. Denna avgift uppgår till 1.000:- inkl. moms och kommer att faktureras till kunden.

 7. ROT- och RUT avdrag: Om inte Skatteverket medger hel eller delvis utbetalning av ROT/RUT-avdrag på grund av kund, äger vi rätt att begära återstående del av fakturabeloppet. Observera att Nanostone inte kan förutsäga om en kund har tillräckliga medel för att täcka kostnaderna för tjänsten innan en ROT/RUT-ansökan görs.

  Om du bor i en bostadsrätt så har du ej tillgång till ROT-avdraget för utomhusarbete.

Uppmätning

Nanostone genomför en uppmätning av fasadens yta genom satellitfoto. 

Datum och tid

Hos Nanostone får du alltid ett datum för din takbehandling så du vet vilken dag vi planerar att utföra tjänsten. Eftersom våra uppdrag är väldigt varierande kan det vara svårt att ge en exakt tid. I stället för en exakt tid kommer du att få ett estimat på när på dagen vår specialtekniker kommer att vara hos dig. Tiderna anges oftast som:

 • Morgon
 • Förmiddag
 • Lunch
 • Eftermiddag

Vår servicetekniker håller dig informerad om sin ankomst. Vid morgontid, till exempel kl. 07:00, kommer vi på den avtalade tiden. Om dåligt väder hindrar utförandet av uppdraget på den avtalade dagen, kommer vi att informera dig och hitta ett nytt datum.

 
Vad du behöver säkerställa

Innan vi anländer på den avtalade dagen, är det några viktiga punkter att vara medveten om. Vänligen se till att:

 1. Det finns tillgång till vatten antingen ute eller inifrån (Vi har egen utrustning med oss för att koppla oss på vattnet)
 2. Kontrollera gärna att du inte har dåligt vattentryck. Om du har dåligt vattentryck ska Nanostone informeras om detta innan rengöring.
 3. Vi ska kunna komma åt alla delar av fasaden.
 4. Det ska gå att parkera nära egendomen och vattenförsörjning (max. 50 meter)
 5. Området ska röjas för krukor, trädgårdsmöbler m.m. som står i direkt anslutning till fasaden.
 6. Täcka över buskar och växter som ligger i anslutning av fasaden. Notera att inte fönstertäckning ingår. Ventilation och fönster ska vara stängda vid utförande.
 
Särskilda bestämmelser
 1. Invändningar mot resultatet/arbetet: Om det finns några invändningar mot resultatet/arbetet ska dessa lämnas senast 48 timmar efter avslutat arbete.

 2. Slutresultatet är synligt efter 9 månader men vid högre mossnivåer kan det krävas fler behandlingar för att uppnå önskat resultat. För varje återkommande behandling inom 12 månader erbjuder vi 50% rabatt på listpriset. När algerna är borttagna rekommenderar vi en förebyggande behandling 1 gång om året.

 3. Arbetsområdet ska vara fritt: Om du inte har valt det som en del av ditt paket så är det du själv som bär ansvaret för att flytta undan krukor och annat till behörigt avstånd från området där arbetet ska utföras. Vi rekommenderar alltid ett säkerhetsavstånd på 10 meter. Vid otillgängligt eller oordnat arbetsområde debiteras en avgift på 500 kr per påbörjad timme avröjning.

 4. Läckande kran och slangar: Om du saknar utomhusvattenanslutning kan vi hämta vatten inifrån huset, t.ex. från köket, källaren eller duschen. Notera att gamla packningar kan börja läcka över tid, och det kan vara svårt att upptäcka direkt, särskilt vid minimalt läckage. Om kranen visar tecken på läckage när vi är på plats, informerar vi dig så att du kan åtgärda det och rekommenderar att du ställer ut ett droppkar för att undvika eventuell skada. Om vi behöver dra slangar genom huset är det kundens ansvar att vara hemma och eventuellt täcka golvet med exempelvis flyttfiltar ifall golvet är extra känsligt.

  Observera att vi inte tar ansvar för eventuella problem med din kran efter avslutat arbete. En välfungerande och ny vattenkran påverkas normalt inte negativt av att vi ansluter en vattenslang. Vi har dock stött på äldre kranar där tätningen brister eller där murverket är föråldrat och inte klarar av belastningen. I sådana fall ligger ansvaret hos kunden att upprätthålla kranens skick genom regelbundet underhåll och reparation.

 5. Regnvattenstunnor bör tas bort och återmonteras efter perioder med intensivt regn.

 6. Betalning: Kunden får en faktura på e-post eller med post efter det att tjänsten är utförd. Efter mottagande av faktura har kunden 14 dagar på sig att betala. En faktureringsavgift på 49 kr tillkommer för att täcka administrativa kostnader.

 7. Bomkörningsavgift: För att täcka de merkostnader som uppstår när Nanostone inte kan genomföra det planerade arbetet på grund av omständigheter som Nanostone inte kan kontrollera, förutom väderrelaterade faktorer, kommer en bomkörningsavgift att tas ut. Denna avgift uppgår till 1000:- inkl. moms och kommer att faktureras till kunden.

 8. ROT- och RUT avdrag: Om inte Skatteverket medger hel eller delvis utbetalning av ROT/RUT-avdrag på grund av kund, äger vi rätt att begära återstående del av fakturabeloppet. Observera att Nanostone inte kan förutsäga om en kund har tillräckliga medel för att täcka kostnaderna för tjänsten innan en ROT/RUT-ansökan görs.

  Om du bor i en bostadsrätt så har du ej tillgång till ROT-avdraget för utomhusarbete.

Effektgaranti

Vi erbjuder en effektgaranti på 30 år för Drystone-enheten. Om det uppstår tekniska problem inom denna period kommer vi att installera en ny enhet utan extra kostnad.

Om enheten har gått sönder täcks kostnaderna självklart av effektgarantin, och en ny Drystone-enhet monteras utan kostnad.

Garantin upphör om något av följande villkor är uppfyllda:

 • Enheten har öppnats.
 • Det finns repor på enheten.
 
Fuktundersökning och monteringsbesök:

Eftersom Drystone-enheten endast fungerar mot stigande fukt erbjuder vi en gratis besiktning och installation om Drystone-enheten ska monteras upp vid samma tillfälle. Vid besiktningen mäter vår Drystone-montör om det finns stigande fukt i dina väggar. Vår montör utför mätningar av fuktnivån i flera väggar vid 10, 50 och 100 cm, vilket fungerar som grund för att fastställa om det är stigande grundfukt.

Drystone-enheten fungerar ENDAST mot stigande fukt och INTE mot:

 • Fukt orsakad av läckande tak, fönster, dörrar eller andra otäta byggnadsdelar.
 • Fukt orsakad av stoppade/defekta takrännor, stuprör eller otäta/stoppade takbrunnar.
 • Fukt orsakad av stoppade/defekta dräneringar, avloppsrör, regnvattenledningar och gemensamma system.
 • Fukt orsakad av bristande dränering.
 • Fukt orsakad av underjordiska källor.
 • Fukt orsakad av grundvatten.
 • Fukt orsakad av faktorer som akvarier, spabad och andra vattenbassänger inomhus.

Om vår Drystone-montör inte kan konstatera stigande fukt och därmed inte monterar Drystone-enheten, eller om montören kan konstatera stigande fukt men inte får tillåtelse av kunden att montera Drystone-enheten, förbehåller vi oss rätten att debitera en avgift på 2000 kr.

Nöjdhetsgaranti

Om fuktminskningen efter 12 månader inte uppfyller dina förväntningar erbjuder vi också ångerrätt, där du får en återbetalning på 50% av priset för Drystone-enheten, efter att enheten har demonterats och returnerats i sin originalförpackning.

Du har möjlighet att utnyttja ångerrätten först efter 12 månader, och senast inom 18 månader från monteringen av Drystone-enheten.

Observera att vi inte återbetalar betalningen om du flyttar från din bostad inom 12 månader från monteringen av Drystone-enheten, och enheten därmed inte har haft möjlighet att ge ett fullständigt resultat.

Om du vill returnera Drystone-enheten, kontakta info@nanostone.se

 

Montering

För att vi ska kunna montera enheten korrekt är det viktigt att vi har tillgång till en slät, bärande vägg i massivt material. Enheten kan inte monteras på ihåliga väggar, gips, trä, keramiska plattor, väggar med luftkammare, plastskikt, polystyren och ojämna väggar (t.ex. tegel, grovt puts mm.). Enheten ska monteras med de medföljande metallpluggarna.

App-styrd från din mobiltelefon: Efter installationen av din Drystone-enhet kan du enkelt följa med i fuktreduktionen i murverket med hjälp av vår senaste mobilapp “Rising Damp”.

Appen är tillgänglig för både iPhone och Android-telefoner.

 

Effekt och löpande fuktreduktion

Du bör vara medveten om att skalning, luftfickor och salpeterutdrivning kan förekomma i takt med att dina väggar torkar. Detta är helt normalt och är i de flesta fall ett tecken på att Drystone-enheten fungerar som den ska.

 

Kontrollbesök

Om du inte är nöjd eller är osäker på resultatet efter 12 månader från monteringen erbjuder vi också en uppföljande kontroll där vår Drystone-montör kommer ut och utför mätningar av fuktreduktionen i dina väggar. Eftersom själva Drystone-enheten bara mäter fuktnivån på väggen i det område den är monterad kan resultatet variera i omkringliggande väggar. Ett kontrollbesök faktureras med en utryckningsavgift på 2000 kr.

Kontrollbesök kan beställas via e-post på info@nanostone.se eller per telefon 040-643 54 00.

 
Vid monteringsbesök och kontrollbesök

Om du vill ställa in eller omboka det planerade besöket, vänligen informera oss så snart som möjligt. Avbokning måste meddelas minst 48 timmar före besöket. Avbokning kan ske via e-post på info@nanostone.se eller per telefon 040-643 54 00.

Vid för sen avbokning kommer du att faktureras 595 kr.

Om du uteblir från vårt avtal och vi därför åker i onödan kommer du att faktureras 1 400 kr plus 99 kr i miljötillägg.

Med reservation för ändringar i lagstiftning och skrivfel – Villkoren har uppdaterats 2024-02-02.

Superhelt
STENTVÄTT I DALKÖPINGE
Man i bil
Nanostone

Beställ offert här

Beställ en offert eller bli uppringd av en säljare

*Scrolla ner för att fortsätta

Ange jobb:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad.

Tack för din förfrågan!

Vi ser fram emot att återkomma till dig så snart som möjligt. Under tiden är du välkommen att utforska våra övriga tjänster.